NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

W?adze Fundacji

EFP

W?adze Fundacji

Zarz?d fundacji,
Rada Fundacji,
Wsp??pracownicy
Czytaj wiecej...

Cele

EFP

Cele Fundacji

Cele fundacji oraz ich realizacja
Czytaj wi?cej...

Statut

EFP

Statut Fundacji

Statut Europejskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci
Czytaj wi?cej...

Misja

EFP

Misja Fundacji

Nasza Misja
Czytaj wiecej...
Micha? Wallner - Redaktor Naczelny Kwartalnika EFP "Prawo i Polityka"

?

Micha? Wallner jest absolwentem II Liceum Og?lnokszta?c?cego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W trakcie studi?w na UMCS odby? praktyk? w Departamencie Unii Europejskiej MSZ. W 2007 roku uko?czy? studia magisterskie na kierunku Stosunki Mi?dzynarodowe na Wydziale Politologii UMCS. Praca magisterska zatytu?owana ?Dynamika pog??biania i poszerzania Unii Europejskiej" zosta?a wyr??niona w dziesi?tej edycji konkursu im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepsz? prac? magistersk? z zakresu stosunk?w mi?dzynarodowych. W 2008 roku uko?czy? studia podyplomowe w zakresie europejskich stosunk?w finansowo-ekonomiczno-prawnych w SGH w Warszawie. Od kwietnia 2006 roku do wrze?nia 2008 roku by? redaktorem Dzia?u Europa na internetowym Portalu Spraw Zagranicznych. Od pa?dziernika 2008 roku jest doktorantem w Zak?adzie System?w Politycznych UMCS. Przygotowuje rozpraw? doktorsk? na temat systemu rz?d?w Irlandii. Jest autorem trzech publikacji naukowych wydanych w formie papierowej oraz dziesi?ciu publikacji opublikowanych w Internecie. Uczestniczy? tak?e w kilku konferencjach naukowych. Do jego najwa?niejszych obszar?w badawczych nale?y zaliczy? prawo wsp?lnotowe, integracj? europejsk?, wsp??czesne systemy polityczne oraz teori? polityki. Z Lubelsk? Fundacj? Przedsi?biorczo?ci wsp??pracuje od czerwca 2008 roku, pe?ni?c funkcj? redaktora naczelnego kwartalnika ?Prawo i Polityka".

?

 

kozubek.info