NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

Oferta Wydawcnictwa EFP

KOMPLEKSOWA OFERTA WYDAWNICZA

WYDAWNICTWA EUROPEJSKIEJ FUNDACJI PRZEDSI?BIORCZO?CI

W imieniu Wydawnictwa Europejskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci przedstawiamy Pa?stwu kompleksow? ofert? wydawnicz?.

Oferujemy Pa?stwu nast?puj?ce dzia?ania niezb?dne do przygotowania, wydania i kolporta?u Pa?stwa publikacji:

1. Opieka nad wst?pnym przygotowaniem publikacji; w szczeg?lno?ci pomoc
w dobraniu w?a?ciwej formy i metody przygotowania publikacji, w zale?no?ci od jej profilu. Opieka obejmuje tak?e kompleksowe doradztwo w kwestiach zwi?zanych
z wyborem formatu, nak?adu czy estetyki publikacji. Oferujemy tak?e pomoc
w rejestracji Pa?stwa publikacji w systemach ISBN i ISSN oraz po?rednictwo
w uzyskaniu stosownych numer?w.

2. Korekta publikacji; skorygowanie publikacji poprzez naniesienie propozycji poprawek na projekt publikacji. Korekta obejmuje zar?wno poprawki typowo techniczne jak i stylistyczne.

3. Sk?ad publikacji; ostateczne przygotowanie w profesjonalnym programie komputerowym celem uzyskania ostatecznej, zgodnej z najwy?szymi wymaganiami, wersji publikacji.

4. Druk publikacji; druk publikacji w ilo?ci odpowiadaj?cej ustaleniom, z wykorzystaniem najnowocze?niejszych maszyn drukarskich (druk cyfrowy albo offsetowy). Przed ostatecznym drukiem ca?ego nak?adu publikacji, przygotowujemy egzemplarz testowy celem ostatecznego zatwierdzenia przez Pa?stwa projektu publikacji.

5. Kolporta? publikacji; na Pa?stwa ?yczenie podejmiemy si? przygotowania i kolporta?u publikacji do wskazanych odbiorc?w. Przeka?emy tak?e
wymagane prawem tzw. "biblioteczne egzemplarze obowi?zkowe".

Us?ugi specjalne; na Pa?stwa specjalne ?yczenie podejmiemy si? przygotowania recenzji publikacji przez w?a?ciwego recenzenta, a tak?e zajmiemy si? reklam? publikacji.

?Folder Kompleksowej Oferty Wydawniczej Wydawnictwa EFP znajduje si? tutaj.

 

kozubek.info