NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

Wydawnictwo EFP

Wydawnictwo EFP powsta?o w 2008 r. Pomys?odawcami przedsi?wzi?cia byli doktoranci lubelskich uczelni: UMCS i KUL.

Pocz?tkowo Wydawnictwo EFP skupia?o si? na wydawaniu periodyku, zatytu?owanego ?Prawo i Polityka?. Jednak z biegiem czasu profil Wydawnictwa EFP zosta? rozszerzony o publikacj? monograficzne.

Obecnie Wydawnictwo EFP opr?cz regularnego wydawania periodyka ?Prawo i Polityka? skupia swoje dzia?ania na publikacji dzie? naukowych zewn?trznych autor?w.

Wydawnictwo EFP dzi?ki wsp??pracy z szeregiem wybitnych specjalist?w gwarantuje czytelnikowi pewno?? wiedzy, wskazywanie burz?cych problem?w oraz innowacyjno?? podejmowanych temat?w.

Wydawnictwo EFP posiada w swojej ofercie kompleksow? ofert? wydawnicz? dla autor?w artyku??w naukowych, publikacji, prac licencjackich, magisterskich, doktoranckich itd

W szczeg?lno?ci oferujemy Pa?stwu dzia?ania niezb?dne do przygotowania, wydania i kolporta?u Pa?stwa publikacji.

W celu zapoznania si? ze szczeg??ami oferty prosz? wej?? tutaj.

Zapraszamy do zapoznania si? r?wnie? z dotychczasowymi publikacjami Wydawnictwa EFP oraz bie??cymi numerami ?Prawa i Polityki?

 

kozubek.info