NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

W?adze Fundacji

EFP

W?adze Fundacji

Zarz?d fundacji,
Rada Fundacji,
Wsp??pracownicy
Czytaj wiecej...

Cele

EFP

Cele Fundacji

Cele fundacji oraz ich realizacja
Czytaj wi?cej...

Statut

EFP

Statut Fundacji

Statut Europejskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci
Czytaj wi?cej...

Misja

EFP

Misja Fundacji

Nasza Misja
Czytaj wiecej...
STATUT EUROPEJSKIEJ FUNDACJI PRZEDSI?BIORCZO?CI

?

Rozdzia? I
?Postanowienia og?lne".

?1. Fundacja nosi nazw?: ?Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci". Fundacja mo?e u?ywa? skr?tu ?EFP" i w dalszych cz??ciach niniejszego statutu zwana jest ?Fundacj?".

?2. Fundacja ustanowiona przez Artura Kokoszkiewicza i Micha?a Mazka, zwanych dalej ?Fundatorami", aktem notarialnym rep. A 15599/07 zawartym przed notariuszem Jadwig? Pluta w jej kancelarii w Lublinie przy ulicy Chopina nr 14, dnia 5 wrze?nia 2007 roku, dzia?a na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U.
z 1984 r. Nr 21 poz. 97 z p??n. zm.) i innych powszechnie obowi?zuj?cych przepis?w prawa oraz postanowie? niniejszego Statutu.

?3. Siedzib? Fundacji jest miasto Krak?w.

?4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

?5. Fundacja mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?.

?6.
1. Terenem dzia?ania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla w?a?ciwego realizowania cel?w spo?ecznych i gospodarczych Fundacja mo?e prowadzi? dzia?alno?? w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja mo?e dla cel?w wsp??pracy z zagranic? pos?ugiwa? si? t?umaczeniem nazwy w wybranych j?zykach obcych.

?7. Fundacja mo?e ustanowi? wyr??nienia, nagrody, tytu?y, medale i przyznawa? je osobom zas?u?onym dla Fundacji

?8. Ministrem w?a?ciwym ze wzgl?du na cele Fundacji jest Minister w?a?ciwy do spraw gospodarki.

Rozdzia? II
?Cele i zasady dzia?alno?ci".

?9. Celem Fundacji jest:
1. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu rozw?j gospodarczy i restrukturyzacj? w obr?bie Rzeczpospolitej Polskiej;
2. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach na rzecz rozwoju przedsi?biorczo?ci;
3. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach przyczyniaj?cych si? do wsp??pracy instytucji publicznych lub organizacji pozarz?dowych z inwestorami i przedsi?biorcami;
4. aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyr?wnywanie szans na rynku pracy
5. dzia?alno?? na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie;
6. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu popularyzacj? wiedzy z zakresu UE i program?w pomocowych;
7. dzia?alno?? o?wiatowa, naukowo - techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna;
8. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach na rzecz ochrony ?rodowiska;
9. promocja regionu w Polsce i na ?wiecie;
10. wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego m?odzie?y, ze szczeg?lnym uwzgl?dnieniem m?odzie?y akademickiej;
11. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu popularyzacj? wiedzy z zakresu obowi?zuj?cych regulacji prawnych oraz wa?nych zagadnie? gospodarczych i spo?ecznych.

?10. Fundacja realizuje cele przez:
1. tworzenie i udzia? w programach ukierunkowanych na rozw?j gospodarczy regionu, w szczeg?lno?ci wspieranie przedsi?biorczo?ci;
2. udzia? w organizacjach, przedsi?wzi?ciach i instytucjach
kapita?owych, kt?rych dzia?alno?? s?u?y realizacji cel?w statutowych;
3. tworzenie i realizacj? program?w walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
4. wspieranie przedsi?biorczo?ci prywatnej ukierunkowanej na us?ugi i
zaopatrzenie wsi;
5. tworzenie systemu edukacji o przedsi?biorczo?ci, w szczeg?lno?ci poprzez organizacj? szkole?, spotka?, sympozj?w itp.;
6. organizowanie akcji promocji przedsi?biorczo?ci prywatnej;
7. prowadzanie dzia?alno?ci promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie w wspierania pozyskiwania, korzystania i ewaluacji ?rodk?w strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy przeznaczonych na rozw?j dziedzin obj?tych celami Fundacji;
8. przygotowywanie lub prowadzenie punkt?w informacyjnych lub promocyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych w dziedzinach obj?tych celami Fundacji;
9. organizowanie, wsp??dzia?anie oraz popieranie rozwoju kszta?cenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokszta?cania zawodowego w dziedzinach b?d?cych celami Fundacji;
10. Pomoc w rozwoju przedsi?biorc?w prywatnych poprzez doradztwo i pomoc prawn? oraz inna dzia?alno?? wspomagaj?ca rozw?j przedsi?biorc?w oraz przedsi?biorczo?ci;

11. podejmowanie dzia?alno?ci gospodarczej na zasadach okre?lonych og?lnie obowi?zuj?cymi przepisami i niniejszym statutem.


Rozdzia? III
?Maj?tek fundacji".

?11. Maj?tek Fundacji stanowi?:
1. sk?adniki maj?tkowe przekazane przez Fundator?w w akcie fundacyjnym;
2. ?rodki pieni??ne, rzeczowe i prawne nabyte w toku dzia?alno?ci Fundacji, w
szczeg?lno?ci uzyskane w wyniku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, a tak?e w
postaci odsetek z rachunk?w bankowych, dochodu z obrotu papierami warto?ciowymi oraz zbycia udzia??w, jednostek uczestnictwa, dywidend, dochod?w z nieruchomo?ci i praw maj?tkowych itd.;
3. darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, w tym ?wiadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze;
4. dochody ze zbi?rek i imprez publicznych.

?12. Fundacja mo?e ubiega? si? oraz korzysta? ze wsparcia pochodz?cego ze ?rodk?w funduszy strukturalnych, pomocy regionalnej lub innych funduszy przeznaczonych na rozw?j dziedzin obj?tych celami Fundacji.

?13. W przypadku powo?ania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarz?d sk?ada o?wiadczenie o przyj?ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w?wczas, gdy w chwili z?o?enia tego o?wiadczenia jest oczywiste, ?e stan czynny spadku znacznie przewy?sza d?ugi spadkowe.

?14. Cz??? sk?adnik?w maj?tku, okre?lon? przez Fundator?w, przeznacza si? na dzia?alno?? gospodarcz?.

Rozdzia? IV
?Organy fundacji".


?15. Organami Fundacji s?:
1. Zarz?d Fundacji
2. Rada Fundacji

?Zarz?d Fundacji".

?16.
1. Zarz?d Fundacji sk?ada si? z Cz?onk?w w liczbie od 1 do 4 w tym Prezesa.
2. Cz?onkowie i Prezes s? powo?ywani w drodze uchwa?y na pi?cioletni? kadencj? przez Rad? Fundacji.
3. Liczb? Cz?onk?w i sk?ad pierwszego Zarz?du Fundatorzy wskazuj? jednog?o?n? uchwa??. Pierwszy Zarz?d powo?any jest na pi?cioletni? kadencj?, kt?ra mo?e ulec skr?ceniu jednog?o?n? uchwa?? Fundator?w.
4. Rada Fundacji okre?la liczb? Cz?onk?w Zarz?du, z zachowaniem postanowie? pkt. 1 niniejszego paragrafu.
5. Fundator mo?e zosta? Cz?onkiem Zarz?du.
6. Pracami Zarz?du kieruje Prezes Zarz?du, powo?ywany i odwo?ywany w drodze uchwa?y przez Rad? Fundacji spo?r?d Cz?onk?w Zarz?du.
7. Cz?onkostwo w Zarz?dzie ustaje z chwil? odwo?ania w drodze uchwa?y przez Rad? Fundacji, rezygnacji lub ?mierci Cz?onka Zarz?du.
8. Odwo?anie Cz?onka Zarz?du przez Rad? Fundacji nast?puje w szczeg?lno?ci w razie nienale?ytego wype?niania funkcji Cz?onka Zarz?du lub istotnego naruszenia postanowie? Statutu.

?17.
1. Zarz?d dzia?a wed?ug regulaminu uchwalonego przez Zarz?d i zatwierdzonego przez Rad? Fundacji.
2. Cz?onkowie Zarz?du pe?ni? swoje funkcje honorowo lub odp?atnie. Zasady wynagradzania Cz?onk?w Zarz?du okre?la Rada Fundacji.

3. W celu zapewnienia sprawnej obs?ugi organ?w Fundacji, Prezes Zarz?du mo?e utworzy? Biuro Fundacji.
4. Zadania i Regulamin Biura Fundacji okre?la Prezes Zarz?du.

?18. Zarz?d Fundacji:
1. reprezentuje j? na zewn?trz;
2. kieruje bie??c? dzia?alno?ci? Fundacji i odpowiada za realizacj? jej cel?w statutowych oraz wyniki dzia?alno?ci finansowo - gospodarczej;
3. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej dzia?ania;
4. sporz?dza sprawozdania z dzia?alno?ci Fundacji;
5. sprawuje zarz?d jej maj?tkiem;
6. przyjmuje ?rodki wskazane w ?11;
7. ustala wielko?? zatrudnienia i wysoko?? ?rodk?w na wynagrodzenia dla pracownik?w Fundacji;
8. podejmuje decyzj? o utworzeniu oddzia??w, zak?ad?w, filii oraz przygotowuje lub zatwierdza ich regulaminy organizacyjne;
9. wyst?puje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, przyst?pienia do sp??ek lub fundacji, po??czenia oraz likwidacji fundacji;
10. powo?uje i odwo?uje kierownik?w oddzia??w, zak?ad?w, filii.

?19. Do Zarz?du nale?y podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrze?onych do kompetencji innych organ?w.

?20.
1. Posiedzenia Zarz?du zwo?uje Prezes Zarz?du z w?asnej inicjatywy, na wniosek Cz?onka Zarz?du lub na wniosek Rady Fundacji, nie p??niej jednak ni? w terminie dw?ch tygodni od dnia z?o?enia wniosku.
2. Posiedzeniom Zarz?du przewodniczy Prezes Zarz?du lub wyznaczony przez niego Cz?onek Zarz?du.
3. Rada Fundacji ma prawo wyst?pi? z wnioskiem o rozpatrzenie przez Zarz?d okre?lonych spraw.
4. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? nie rzadziej ni? raz na miesi?c.
5. Uchwa?y Zarz?du zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?os?w, oddanych w obecno?ci nie mniej ni? po?owy Cz?onk?w Zarz?du, w tym Prezesa lub upowa?nionego przez niego Wiceprezesa. W przypadku r?wnej liczny g?os?w oddanych decyduj?cy jest g?os Prezesa Zarz?du lub upowa?nionego przez niego Wiceprezesa.
6. Z posiedze? Zarz?du sporz?dzany jest protok??.


"Spos?b reprezentacji".

?21.
1. O?wiadczenia woli w imieniu Fundacji sk?ada Prezes Zarz?du albo Prezes Zarz?du i Cz?onek Zarz?du
2. Zarz?d mo?e w drodze uchwa?y ustanawia? pe?nomocnik?w dzia?aj?cych w imieniu Fundacji okre?laj?c ich umocowanie, w szczeg?lno?ci przez okre?lenie czasu trwania i zakresu pe?nomocnictwa.
3. Pe?nomocnictwo o kt?rym mowa w ust. Poprzedzaj?cym wymaga o?wiadczenia woli ca?ego zarz?du fundacji oraz formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.

?

?

"Rada Fundacji".

?22.
1. Rad? Fundacji tworz? Fundatorzy oraz osoby powo?ane przez Fundator?w do uczestnictwa w tym organie, po uprzednim wyra?eniu przez te osoby zgody.
2. Cz?onek Rady Fundacji zostaje odwo?any z Rady Fundacji na czas pe?nienia funkcji Cz?onka Zarz?du.
3. Fundator w chwili zako?czenia pe?nienia funkcji Cz?onka Zarz?du zostaje przyj?ty z powrotem do Rady Fundacji ze wszystkimi prawami przys?uguj?cymi pozosta?ym Fundatorom.
4. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach nie rzadziej ni? co 3 miesi?ce.
5. Rada Fundacji ma prawo powo?ania nowych Cz?onk?w wi?kszo?ci? co najmniej 3/4 g?os?w oddanych, w obecno?ci co najmniej ? z og?lnej liczby Cz?onk?w Rady. Dla skuteczno?ci powo?ania konieczna jest jednog?o?na zgoda Fundator?w.
6. Cz?onkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku z?o?enia pisemnej rezygnacji z cz?onkostwa lub ?mierci Cz?onka Rady.
7. W uzasadnionych przypadkach odwo?anie cz?onka Rady mo?e nast?pi? w wyniku uchwa?y Rady Fundacji podj?tej wi?kszo?ci? co najmniej 3/4 g?os?w oddanych, w obecno?ci co najmniej ? z og?lnej liczby Cz?onk?w Rady albo jednog?o?n? uchwa?? Fundator?w.
8.Fundatorzy nie mog? by? pozbawieni cz?onkostwa w Radzie Fundacji w spos?b z pkt. 7 niniejszego paragrafu.

?23.
1. Nie mo?na ??czy? cz?onkostwa w Radzie Fundacji z pe?nieniem funkcji w Zarz?dzie Fundacji.
2. W razie powo?ania Cz?onka Rady Fundacji, za jego zgod?, do Zarz?du Fundacji osoba taka zostaje odwo?ana z Rady Fundacji, odpowiednio na czas pe?nienia funkcji.
3. Cz?onkowie Rady Fundacji pe?ni? swoje funkcje honorowo lub odp?atnie. Cz?onkowie Rady Fundacji mog? pobiera? wynagrodzenie z tytu?u udzia?u w pracach Rady lub uzyskiwa? zwrot udokumentowanych wydatk?w poniesionych w zwi?zku z udzia?em w pracach tego organu. Wysoko?? wynagrodzenia dla Cz?onk?w Rady Fundacji ustalaj? Fundatorzy jednog?o?n? uchwa??.

?24. Rada Fundacji jest organem stanowi?cym, kontrolnym i opiniuj?cym Fundacji.
Do zada? Rady Fundacji nale?y w szczeg?lno?ci:
1. ustalenie i zmiana Statutu Fundacji;
2. okre?lenie liczby Cz?onk?w Zarz?du;
3. powo?ywanie i odwo?ywanie Cz?onk?w Zarz?du;
4. powo?ywanie i odwo?ywanie Prezesa Zarz?du;
5. okre?lenie zasad wynagradzania Cz?onk?w Zarz?du;
6. decydowanie o przyst?pieniu do sp??ek lub fundacji albo o po??czeniu Fundacji z inn? fundacj?;
7. decydowanie o przyst?pieniu Fundacji do zrzesze? i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji;
8. wyst?powanie z wnioskiem do Prezesa Zarz?du w sprawie zwo?ania posiedzenia Zarz?du;
9. uchwalenie regulaminu pracy Rady Fundacji;
10. uchwalanie kierunkowych wytycznych dla Zarz?du, co do rozdzia?u zgromadzonych ?rodk?w;
11. wskazanie likwidatora Fundacji;
12. wskazanie celu statutowego, na kt?ry zostanie przekazany maj?tek pozosta?y po likwidacji Fundacji;
13. propagowanie cel?w, dla kt?rych Fundacja zosta?a ustanowiona;
14. ustalanie g??wnych kierunk?w dzia?ania Fundacji i kontrola ich realizacji,
15. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich plan?w opracowanych przez Zarz?d Fundacji;
16. wyra?anie opinii w sprawach przedstawionych przez Rad? Fundacji i Zarz?d;
17. wskazywanie Zarz?dowi priorytet?w w bie??cej dzia?alno?ci Fundacji;
18. okresowa kontrola wydatk?w i bud?etu Fundacji.

?25.
1.Rada Fundacji wybiera Przewodnicz?cego spo?r?d Cz?onk?w Rady.
2.Rada Fundacji mo?e wybra? Wiceprzewodnicz?cego lub dw?ch Wiceprzewodnicz?cych spo?r?d pozosta?ych Cz?onk?w Rady.

?26
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwo?uje Przewodnicz?cy Rady.
2. Posiedzenia Rady Fundacji mog? by? zwo?ywane na wniosek co najmniej dw?ch Cz?onk?w Rady Fundacji, Zarz?du lub Fundatora.
3. Posiedzenie prowadzi Przewodnicz?cy Rady lub z jego upowa?nienia Wiceprzewodnicz?cy.
4. Uchwa?y Rady Fundacji zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?os?w oddanych w obecno?ci nie mniej ni? po?owy Cz?onk?w Rady, w tym Przewodnicz?cego Rady lub upowa?nionego przez niego Wiceprzewodnicz?cego Rady. Ka?dy Cz?onek Rady Fundacji ma jeden g?os a w przypadku r?wnej liczby g?os?w oddanych decyduje g?os Przewodnicz?cego Rady lub upowa?nionego przez niego Wiceprzewodnicz?cego Rady.
5. Z posiedze? Rady Fundacji sporz?dzany jest protok??.
6. Posiedzenia Rady Fundacji mog? tak?e by? realizowane za pomoc? ?rodk?w bezpo?redniego porozumiewania si? na odleg?o??.
7. Rada Fundacji mo?e podejmowa? uchwa?y w trybie obiegowym.
8. W posiedzeniach Rady Fundacji maj? prawo uczestniczy? zaproszeni Cz?onkowie Zarz?du oraz inne zaproszone przez Przewodnicz?cego Rady osoby.

?27. Rada Fundacji dzia?a zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

Rozdzia? V
?Dzia?alno?? gospodarcza fundacji".

?28. Fundacja mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? w kraju i zagranic? .

?29. Przedmiotem dzia?alno?ci gospodarczej Fundacji (wg. PKD) jest:

?

 1. 01.61.Z Dzia?alno?? us?ugowa wspomagaj?ca produkcj? ro?linn?;

 2. 01.62.Z Dzia?alno?? us?ugowa wspomagaj?ca ch?w i hodowl? zwierz?t gospodarskich;

 3. 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posi?k?w i da?;

 4. 10.86.Z Produkcja artyku??w spo?ywczych homogenizowanych i ?ywno?ci dietetycznej;

 5. 10.89.Z Produkcja pozosta?ych artyku??w spo?ywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 6. 18.11.Z Drukowanie gazet

 7. 18.12.Z Pozosta?e drukowanie

 8. 18.13.Z Dzia?alno?? us?ugowa zwi?zana z przygotowywaniem do druku

 9. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne us?ugi

 10. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych no?nik?w informacji

 11. 41.10.Z Realizacja projekt?w budowlanych zwi?zanych ze wznoszeniem budynk?w

 12. 41.20.Z Roboty budowlane zwi?zane ze wznoszeniem budynk?w mieszkalnych i niemieszkalnych

 13. 47.11.Z Sprzeda? detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewag? ?ywno?ci, napoj?w i wyrob?w tytoniowych

 14. 47.19.Z Pozosta?a sprzeda? detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 15. 47.21.Z Sprzeda? detaliczna owoc?w i warzyw prowadzona

 16. w wyspecjalizowanych sklepach

 17. 47.22.Z Sprzeda? detaliczna mi?sa i wyrob?w z mi?sa prowadzona

 18. w wyspecjalizowanych sklepach

 19. 47.23.Z Sprzeda? detaliczna ryb, skorupiak?w i mi?czak?w prowadzona

 20. w wyspecjalizowanych sklepach

 21. 47.24.Z Sprzeda? detaliczna pieczywa, ciast, wyrob?w ciastkarskich

 22. i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 23. 47.25.Z Sprzeda? detaliczna napoj?w alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 24. 47.26.Z Sprzeda? detaliczna wyrob?w tytoniowych prowadzona

 25. w wyspecjalizowanych sklepach

 26. 47.29.Z Sprzeda? detaliczna pozosta?ej ?ywno?ci prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 27. 47.41.Z Sprzeda? detaliczna komputer?w, urz?dze? peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 28. 47.42.Z Sprzeda? detaliczna sprz?tu telekomunikacyjnego prowadzona

 29. w wyspecjalizowanych sklepach

 30. 47.43.Z Sprzeda? detaliczna sprz?tu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 31. 47.51.Z Sprzeda? detaliczna wyrob?w tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 32. 47.52.Z Sprzeda? detaliczna drobnych wyrob?w metalowych, farb i szk?a prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 33. 47.41.Z Sprzeda? detaliczna komputer?w, urz?dze? peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 34. 47.42.Z Sprzeda? detaliczna sprz?tu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 35. 47.43.Z Sprzeda? detaliczna sprz?tu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 36. 47.51.Z Sprzeda? detaliczna wyrob?w tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 37. 47.52.Z Sprzeda? detaliczna drobnych wyrob?w metalowych, farb i szk?a prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 38. 47.54.Z Sprzeda? detaliczna elektrycznego sprz?tu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 39. 47.59.Z Sprzeda? detaliczna mebli, sprz?tu o?wietleniowego i pozosta?ych artyku??w u?ytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 40. 47.61.Z Sprzeda? detaliczna ksi??ek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 41. 47.62.Z Sprzeda? detaliczna gazet i artyku??w pi?miennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 42. 47.63.Z Sprzeda? detaliczna nagra? d?wi?kowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 43. 47.64.Z Sprzeda? detaliczna sprz?tu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 44. 47.65.Z Sprzeda? detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 45. 47.71.Z Sprzeda? detaliczna odzie?y prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 46. 47.72.Z Sprzeda? detaliczna obuwia i wyrob?w sk?rzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 47. 47.73.Z Sprzeda? detaliczna wyrob?w farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 48. 47.74.Z Sprzeda? detaliczna wyrob?w medycznych, w??czaj?c ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 49. 47.75.Z Sprzeda? detaliczna kosmetyk?w i artyku??w toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 50. ?

 51. 47.76.Z Sprzeda? detaliczna kwiat?w, ro?lin, nasion, nawoz?w, ?ywych zwierz?t domowych, karmy dla zwierz?t domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 52. 47.77.Z Sprzeda? detaliczna zegark?w, zegar?w i bi?uterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 53. 47.78.Z Sprzeda? detaliczna pozosta?ych nowych wyrob?w prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 54. 47.79.Z Sprzeda? detaliczna artyku??w u?ywanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 55. 47.81.Z Sprzeda? detaliczna ?ywno?ci, napoj?w i wyrob?w tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 56. 47.82.Z Sprzeda? detaliczna wyrob?w tekstylnych, odzie?y i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 57. 47.89.Z Sprzeda? detaliczna pozosta?ych wyrob?w prowadzona na straganach i targowiskach

 58. 49.31.Z Transport l?dowy pasa?erski, miejski i podmiejski

 59. 49.32.Z Dzia?alno?? taks?wek osobowych

 60. 49.39.Z Pozosta?y transport l?dowy pasa?erski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 61. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 62. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kr?tkotrwa?ego zakwaterowania

 63. 55.30.Z Pola kempingowe (w??czaj?c pola dla pojazd?w kempingowych) i pola namiotowe

 64. 55.90.Z Pozosta?e zakwaterowanie

 65. 56.10.A Restauracje i inne sta?e plac?wki gastronomiczne

 66. 56.10.B Ruchome plac?wki gastronomiczne

 67. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie ?ywno?ci dla odbiorc?w zewn?trznych (katering)

 68. 56.29.Z Pozosta?a us?ugowa dzia?alno?? gastronomiczna

 69. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napoj?w

 70. 58.11.Z Wydawanie ksi??ek

 71. 58.12.Z Wydawanie wykaz?w oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

 72. 58.13.Z Wydawanie gazet

 73. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozosta?ych periodyk?w

 74. 58.19.Z Pozosta?a dzia?alno?? wydawnicza

 75. Dzia?alno?? wydawnicza w zakresie oprogramowania

 76. 58.21.Z Dzia?alno?? wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 77. 58.29.Z Dzia?alno?? wydawnicza w zakresie pozosta?ego oprogramowania

 78. 59.11.Z Dzia?alno?? zwi?zana z produkcj? film?w, nagra? wideo i program?w telewizyjnych

 79. 59.12.Z Dzia?alno?? postprodukcyjna zwi?zana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 80. 59.13.Z Dzia?alno?? zwi?zana z dystrybucj? film?w, nagra? wideo i program?w telewizyjnych

 81. 59.14.Z Dzia?alno?? zwi?zana z projekcj? film?w

 82. 62.02.Z Dzia?alno?? zwi?zana z doradztwem w zakresie informatyki

 83. 62.03.Z Dzia?alno?? zwi?zana z zarz?dzaniem urz?dzeniami informatycznymi

 84. 62.09.Z Pozosta?a dzia?alno?? us?ugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 85. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarz?dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzia?alno??

 86. 63.12.Z Dzia?alno?? portali internetowych

 87. 63.91.Z Dzia?alno?? agencji informacyjnych

 88. 63.99.Z Pozosta?a dzia?alno?? us?ugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 89. 64.19.Z Pozosta?e po?rednictwo pieni??ne

 90. 64.20.Z Dzia?alno?? holding?w finansowych

 91. 64.30.Z Dzia?alno?? trust?w, fundusz?w i podobnych instytucji finansowych

 92. 64.91.Z Leasing finansowy

 93. 64.92.Z Pozosta?e formy udzielania kredyt?w

 94. 64.99.Z Pozosta?a finansowa dzia?alno?? us?ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wy??czeniem ubezpiecze? i fundusz?w emerytalnych

 95. 65.11.Z Ubezpieczenia na ?ycie

 96. 65.12.Z Pozosta?e ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia maj?tkowe

 97. 65.20.Z Reasekuracja

 98. 65.30.Z Fundusze emerytalne

 99. 66.11.Z Zarz?dzanie rynkami finansowymi

 100. 66.19.Z Pozosta?a dzia?alno?? wspomagaj?ca us?ugi finansowe, z wy??czeniem ubezpiecze? i fundusz?w emerytalnych

 101. 6.21.Z Dzia?alno?? zwi?zana z ocen? ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

 102. 6.22.Z Dzia?alno?? agent?w i broker?w ubezpieczeniowych

 103. 66.29.Z Pozosta?a dzia?alno?? wspomagaj?ca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 104. 66.30.Z Dzia?alno?? zwi?zana z zarz?dzaniem funduszami

 105. 68.10.Z Kupno i sprzeda? nieruchomo?ci na w?asny rachunek

 106. 68.20.Z Wynajem i zarz?dzanie nieruchomo?ciami w?asnymi lub dzier?awionymi

 107. 68.31.Z Po?rednictwo w obrocie nieruchomo?ciami

 108. 68.32.Z Zarz?dzanie nieruchomo?ciami wykonywane na zlecenie

 109. 69.10.Z Dzia?alno?? prawnicza

 110. 69.20.Z Dzia?alno?? rachunkowo-ksi?gowa; doradztwo podatkowe

 111. 70.21.Z Stosunki mi?dzyludzkie (public relations) i komunikacja

 112. 70.22.Z Pozosta?e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej i zarz?dzania

 113. 73.11.Z Dzia?alno?? agencji reklamowych

 114. 73.12.A Po?rednictwo w sprzeda?y czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

 115. 73.12.B Po?rednictwo w sprzeda?y miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 116. 73.12.C Po?rednictwo w sprzeda?y miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

 117. 73.12.D Po?rednictwo w sprzeda?y miejsca na cele reklamowe w pozosta?ych mediach

 118. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

 119. 74.10.Z Dzia?alno?? w zakresie specjalistycznego projektowania

 120. 74.20.Z Dzia?alno?? fotograficzna

 121. 74.30.Z Dzia?alno?? zwi?zana z t?umaczeniami

 122. 74.90.Z Pozosta?a dzia?alno?? profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 123. 77.11.Z Wynajem i dzier?awa samochod?w osobowych i furgonetek

 124. 77.12.Z Wynajem i dzier?awa pozosta?ych pojazd?w samochodowych, z wy??czeniem motocykli

 125. 77.21.Z Wypo?yczanie i dzier?awa sprz?tu rekreacyjnego i sportowego

 126. 77.22.Z Wypo?yczanie kaset wideo, p?yt CD, DVD itp.

 127. 77.29.Z Wypo?yczanie i dzier?awa pozosta?ych artyku??w u?ytku osobistego i domowego

 128. 77.33.Z Wynajem i dzier?awa maszyn i urz?dze? biurowych, w??czaj?c komputery

 129. 77.39.Z Wynajem i dzier?awa pozosta?ych maszyn, urz?dze? oraz d?br materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 130. 77.40.Z Dzier?awa w?asno?ci intelektualnej i podobnych produkt?w, z wy??czeniem prac chronionych prawem autorskim

 131. 78.10.Z Dzia?alno?? zwi?zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownik?w

 132. 78.20.Z Dzia?alno?? agencji pracy tymczasowej

 133. 78.30.Z Pozosta?a dzia?alno?? zwi?zana z udost?pnianiem pracownik?w

 134. 79.11.A Dzia?alno?? agent?w turystycznych

 135. 79.11.B Dzia?alno?? po?rednik?w turystycznych

 136. 79.12.Z Dzia?alno?? organizator?w turystyki

 137. 82.11.Z Dzia?alno?? us?ugowa zwi?zana z administracyjn? obs?ug? biura

 138. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokument?w i pozosta?a specjalistyczna dzia?alno?? wspomagaj?ca prowadzenie biura

 139. 82.20.Z Dzia?alno?? centr?w telefonicznych (call center)

 140. 82.30.Z Dzia?alno?? zwi?zana z organizacj? targ?w, wystaw i kongres?w

 141. 82.91.Z Dzia?alno?? ?wiadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

 142. 82.92.Z Dzia?alno?? zwi?zana z pakowaniem

 143. 82.99.Z Pozosta?a dzia?alno?? wspomagaj?ca prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 144. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj?? sportowych i rekreacyjnych

 145. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 146. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilota?u

 147. 85.59.A Nauka j?zyk?w obcych

 148. 85.59.B Pozosta?e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 149. 85.60.Z Dzia?alno?? wspomagaj?ca edukacj?

 150. 90.01.Z Dzia?alno?? zwi?zana z wystawianiem przedstawie? artystycznych

 151. 90.02.Z Dzia?alno?? wspomagaj?ca wystawianie przedstawie? artystycznych

 152. 90.03.Z Artystyczna i literacka dzia?alno?? tw?rcza

 153. 90.04.Z Dzia?alno?? obiekt?w kulturalnych

 154. 91.03.Z Dzia?alno?? historycznych miejsc i budynk?w oraz podobnych atrakcji turystycznych

 155. 93.11.Z Dzia?alno?? obiekt?w sportowych

 156. 93.12.Z Dzia?alno?? klub?w sportowych

 157. 93.13.Z Dzia?alno?? obiekt?w s?u??cych poprawie kondycji fizycznej

 158. 93.19.Z Pozosta?a dzia?alno?? zwi?zana ze sportem

 159. 93.29.Z Pozosta?a dzia?alno?? rozrywkowa i rekreacyjna

 160. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputer?w i urz?dze? peryferyjnych

 161. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprz?tu (tele)komunikacyjnego

 162. 96.04.Z Dzia?alno?? us?ugowa zwi?zana z popraw? kondycji fizycznej

96.09.Z Pozosta?a dzia?alno?? us?ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

?30.
1. Dzia?alno?? gospodarcza Fundacji mo?e by? prowadzona bezpo?rednio przez
Fundacj? lub przez wyodr?bniony w jej strukturze pod wzgl?dem finansowo -
ksi?gowym zak?ad gospodarczy.
2. Postanowienie ust. 1 niniejszego paragrafu, nie uchybia mo?liwo?ci prowadzenia dzia?alno?ci w formie sp??ek i innych podmiot?w gospodarczych.

?31.
1. Kierowanie dzia?alno?ci? gospodarcz? Zarz?d Fundacji mo?e powierzy?
jednemu spo?r?d swoich cz?onk?w lub innej osobie.
2. W przypadku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w formie
wyodr?bnionego zak?adu Zarz?d Fundacji udziela kierownikowi zak?adu,
kt?ry mo?e by? cz?onkiem Zarz?du lub innej osobie, pe?nomocnictwa do
dokonywania czynno?ci zwi?zanych z bie??cym kierowaniem dzia?alno?ci?
zak?adu, okre?laj?c granice umocowania.
3. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracownik?w w zak?adzie
gospodarczym nale?y do Zarz?du Fundacji

?32. Osi?gni?te przez Fundacj? zyski przeznaczane s? na dzia?alno?? statutow?.

Rozdzia? VI
?Zmiana statutu fundacji".

?33.
1.Statut Fundacji mo?e by? zmieniony. Zmiana Statutu mo?e dotyczy? zmian cel?w Fundacji.
2. Decyzj? w przedmiocie zmiany Statutu fundacji podejmuje Rada Fundacji wi?kszo?ci? ? g?os?w oddanych, w obecno?ci co najmniej 3/4 z og?lnej liczby Cz?onk?w Rady na sw?j wniosek lub wniosek Zarz?du Fundacji.

?34. W trybie przewidzianym w ?33 Rada Fundacji mo?e postanowi? o zlikwidowaniu Fundacji, je?eli zachodz? ku temu przyczyny.

?35. Fundatorzy mog? jednog?o?nie postanowi? o zlikwidowaniu Fundacji.

?36. W wypadku likwidacji Fundacji, Rada Fundacji podejmuje uchwa?? o przekazaniu pozostaj?cych po likwidacji ?rodk?w maj?tkowych organizacjom b?d? instytucjom spe?niaj?cym cele zbli?one do cel?w Fundacji.

?37. Niniejszy Statut zosta? ustalony przez Fundator?w zgodnie z tre?ci? o?wiadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 5 wrze?nia 2007 r. i staje si? obowi?zuj?cy z chwil? zarejestrowania Fundacji przez S?d Rejonowy w Lublinie.

 

kozubek.info