NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

W?adze Fundacji

EFP

W?adze Fundacji

Zarz?d fundacji,
Rada Fundacji,
Wsp??pracownicy
Czytaj wiecej...

Cele

EFP

Cele Fundacji

Cele fundacji oraz ich realizacja
Czytaj wi?cej...

Statut

EFP

Statut Fundacji

Statut Europejskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci
Czytaj wi?cej...

Misja

EFP

Misja Fundacji

Nasza Misja
Czytaj wiecej...
Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

1. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu rozw?j gospodarczy i restrukturyzacj? w obr?bie Rzeczpospolitej Polskiej;

2. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach na rzecz rozwoju przedsi?biorczo?ci;

3. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach przyczyniaj?cych si? do wsp??pracy instytucji publicznych lub organizacji pozarz?dowych z inwestorami i przedsi?biorcami;

4. aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyr?wnywanie szans na rynku pracy

5. dzia?alno?? na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie;

6. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu popularyzacj? wiedzy z zakresu UE i program?w pomocowych;

7. dzia?alno?? o?wiatowa, naukowo - techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna;

8. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach na rzecz ochrony ?rodowiska;

9. promocja regionu w Polsce i na ?wiecie;

10. wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego m?odzie?y, ze szczeg?lnym uwzgl?dnieniem m?odzie?y akademickiej;

11. inicjowanie dzia?a? lub wsp??dzia?anie w przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu popularyzacj? wiedzy z zakresu obowi?zuj?cych regulacji prawnych oraz wa?nych zagadnie? gospodarczych i spo?ecznych.

Fundacja realizuje cele przez:

1. tworzenie i udzia? w programach ukierunkowanych na rozw?j gospodarczy regionu, w szczeg?lno?ci wspieranie przedsi?biorczo?ci;

2. udzia? w organizacjach, przedsi?wzi?ciach i instytucjach kapita?owych, kt?rych dzia?alno?? s?u?y realizacji cel?w statutowych;

3. tworzenie i realizacj? program?w walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;

4. wspieranie przedsi?biorczo?ci prywatnej ukierunkowanej na us?ugi i

zaopatrzenie wsi;

5. tworzenie systemu edukacji o przedsi?biorczo?ci, w szczeg?lno?ci poprzez organizacj? szkole?, spotka?, sympozj?w itp.;

6. organizowanie akcji promocji przedsi?biorczo?ci prywatnej;

7. prowadzanie dzia?alno?ci promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie w wspierania pozyskiwania, korzystania i ewaluacji ?rodk?w strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy przeznaczonych na rozw?j dziedzin obj?tych celami Fundacji;

8. przygotowywanie lub prowadzenie punkt?w informacyjnych lub promocyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych w dziedzinach obj?tych celami Fundacji;

9. organizowanie, wsp??dzia?anie oraz popieranie rozwoju kszta?cenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokszta?cania zawodowego w dziedzinach b?d?cych celami Fundacji;

10. Pomoc w rozwoju przedsi?biorc?w prywatnych poprzez doradztwo i pomoc prawn? oraz inna dzia?alno?? wspomagaj?ca rozw?j przedsi?biorc?w oraz przedsi?biorczo?ci;

11. podejmowanie dzia?alno?ci gospodarczej na zasadach okre?lonych og?lnie obowi?zuj?cymi przepisami i niniejszym statutem.

 

kozubek.info