NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

W?adze Fundacji

EFP

W?adze Fundacji

Zarz?d fundacji,
Rada Fundacji,
Wsp??pracownicy
Czytaj wiecej...

Cele

EFP

Cele Fundacji

Cele fundacji oraz ich realizacja
Czytaj wi?cej...

Statut

EFP

Statut Fundacji

Statut Europejskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci
Czytaj wi?cej...

Misja

EFP

Misja Fundacji

Nasza Misja
Czytaj wiecej...
Artur Kokoszkiewicz - Cz?onek Rady Fundacji

Absolwent I L.O. im. S. Staszica oraz Wydzia?u Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji KUL na kierunku prawo.

Odbywa? sta?e m.in. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy?szego - Departament Organizacji Szk?? Wy?szych czy w Baker and McKenzie Gruszczy?ski i Wsp?lnicy - Doradztwo Podatkowe.

Absolwent studi?w podyplomowych z zakresu zarz?dzania finansami.

Od stycznia 2009 r. jako Etatowy Cz?onek orzeka w Samorz?dowym Kolegium Odwo?awczym w Tarnowie.

Autor publikacji naukowych: "Mi?dzynarodowe podw?jne opodatkowanie w ?wietle Konwencji mi?dzy Rzecz?pospolit? a Zjednoczonym Kr?lestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii z 20 lipca 2006 r.", ?Szczeg?lne rozwi?zania podatkowe w zakresie dochod?w os?b fizycznych w ?wietle ustawy abolicyjnej z 25 lipca 2008 r.? i ?Kontrowersje w stosowaniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w ?wietle nowelizacji ustawy o podatku rolnym z 6 grudnia 2008 r."

 

kozubek.info