NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

Nowa publikacja Wydawnictwa EFP.
poniedziałek, 10 stycznia 2011 11:31

Z satysfakcj? pragniemy poinformowa? Pa?stwa, ?e nak?adem Wydawnictwa EFP ukaza?a si? publikacja Artura Kokoszkiewicza pt. "Wprowadzenie do mi?dzynarodowych stosunk?w prawnopodatkowych".

Cytuj?c s?owo wst?pne: "Opracowanie dotyczy szeroko rozumianego mi?dzynarodowego prawa podatkowego. Rzecz jasna, jest tylko wst?pem, zasygnalizowaniem pewnych istotnych element?w tej rozleg?ej dziedziny prawa. W szczeg?lno?ci skupia si? na podstawowych poj?ciach jak: mi?dzynarodowe stosunki gospodarcze, kt?rych przecie? naturaln? konsekwencj? jest pr?ba ustalenia czym jest dla nas gospodarka globalna, czy te? mi?dzynarodowych stosunk?w podatkowych. Wychodz?c od przedstawionego powy?ej "og??u" przechodzi do praktycznego aspektu nauki prawa finansowego. Znajduje to sw?j przejaw w rozwa?aniach nad problemem podw?jnego opodatkowania oraz oaz (raj?w) podatkowych. W moim przekonaniu opracowanie b?dzie pomocne dla student?w kierunk?w prawnych, administracyjnych i ekonomicznych, a tak?e dla pocz?tkuj?cych praktyk?w prawa podatkowego. Przydatne oka?e si? tak?e dla przedsi?biorc?w rozwa?aj?cych prowadzenie swojej dzia?alno?ci poza granicami macierzystego kraju".

 

kozubek.info